โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 1.1 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 73,000,000 27.04
  1.2 Mr.Chanthanome Phommany 42,500,000 15.74
  1.3 Mr.Thatnakhone Thammavong 42,500,000 15.74
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 158,000,000 58.52
2 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน    
  2.1 น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000.00 8.15
  2.2 นายพัชรพงศ์ ตันธนสิน 716,000.00 0.27
  2.3 นางอลิศรา เจริญวานิช 602,600.00 0.22
  2.4 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 598,600.00 0.22
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 23,917,200.00 8.86
3 นายวิชาญ วชิรพงศ์ 18,015,400 6.67
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 12,000,000 4.44
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,638,500 4.31
6 นายนวพล สวนใจเย็น 6,250,000 2.31
7 น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์ 2,522,000 0.93
8 นายสยาม สุวัฒนางกูร 2,000,000 0.74
9 นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 2,000,000 0.74
10 พล.ต.ต. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 1,649,600 0.61
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 32,007,300 11.85
  รวม 270,000,000 100.00
TOP