คณะกรรมการบริหาร

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการผู้จัดการ

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

คุณโชติกา ชุมภูนท์

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
TOP