เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.40

ปริมาณ (หุ้น)

56,400

มูลค่า (บาท)

303,755

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

สูงสุด

5.45

ต่ำสุด

5.35

วันก่อนหน้า

5.40

เปิด

5.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.35 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.45 / 1,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.35 - 5.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.00 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

จำนวนหุ้น หุ้น คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %
TOP