เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

8.80

ปริมาณ (หุ้น)

311,400

มูลค่า (บาท)

2,747,245

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.50 (-5.38%)

สูงสุด

9.20

ต่ำสุด

8.65

วันก่อนหน้า

9.30

เปิด

9.05

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.75 / 100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.80 / 9,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.65 - 9.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.65 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

จำนวนหุ้น หุ้น คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %
TOP