ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
  • 2558
  • 2559
  • 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
  • กำไรสุทธิ
  • กำไรขั้นต้น
(หน่วย : ล้านบาท)
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น
  • หนี้สินรวม
  • สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประกอบการรอบปี 2558 2559 2560
รายได้จากการขายและบริการ 1,229.20 531.23 901.53
รายได้รวม 1,234.78 539.55 914.81
ต้นทุนขายและบริการ (936.41) (503.56) (760.81)
กำไรขั้นต้น 298.38 35.99 154.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (139.92) (127.94) (392.40)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 158.46 (91.95) (238.40)
กำไรสุทธิ 118.55 (80.59) (247.25)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 117.85 (80.60) (252.46)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.59 (0.34) (0.89)
เงินปันผลต่อหุ้น 0.32
(200,000,000)
0.03
(270,000,000)
0.00
(341,088,220)
สินทรัพย์รวม 1,068.95 1,220.80 2,037.27
หนี้สินรวม 495.69 463.14 595.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น 573.26 757.67 1,442.09
TOP