คำถามเกี่ยวกับการลงทุน

Q1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร?

A1.บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ

Q2. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด?

A2. ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

Q3. บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ ในอัตราเท่าใด

A3. บริษัทยังมิได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Q4. บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีใด?

A4. บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 2 วิธี คือ โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและจ่ายเป็นเช็ค

Q5. เงินปันผลของบริษัท เครดิตภาษีได้หรือไม่?

A5.  ปัจจุบันบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 1/4

TOP