คณะกรรมการบริษัท

คุณเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

คุณพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

คุณวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการบริษัท

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตเรีย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่11/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ บ้านปู
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ประธานกรรมการอำนวยการ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิคไมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์จำกัด
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2010
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 19/2014

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energrtigue คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 • กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
 • คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
 • กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการอิสระ บริษัทเจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2002

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทซัมมิท,ซัมมิท ออโตซีส อินดัสตรี จำกัด
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด(มหาชน)
 • Division Controller บริษัท เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)
 • Corporate Controller บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009
 • หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่นที่ 20/2015)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ,กรรมการสรรหาฯ ,ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานบริหารความเสี่ยง บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยจำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ หจก. จรินทร์อพาร์ทเม้นท์

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง) ปี 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
 • หลักสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015

ประวัติการทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยูนิตตะ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท QTC-PANCO จำกัด
 • กรรมการ บริษัท QTC GLOBAL POWER จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตร

 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29/2009
 • Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13/2009
 • Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 2/2010
 • Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่จำกัด(มหาชน)
 • เลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่จำกัด(มหาชน)
TOP