คณะกรรมการบริษัท

คุณเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

คุณพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

คุณวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

คุณสุรช ล่ำซำ

กรรมการบริษัท

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการบริษัท

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตเรีย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่11/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ บ้านปู
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ประธานกรรมการอำนวยการ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิคไมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2010
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 19/2014

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energrtigue คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 • กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
 • คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
 • กรรมการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการอิสระ บริษัทเจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2002
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทซัมมิท,ซัมมิท ออโตซีส อินดัสตรี จำกัด
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Division Controller บริษัท เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
 • Corporate Controller บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาโท M.A., Communications, New York University
 • ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer Studies, Syracuse University, Syracuse, New York

การอบรมหลักสูตร

 • Director Accreditation Program 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นวกิจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009
 • หลักสูตร Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20/2015

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการบริหาร บจก. คิวทีซี ทรานสฟอร์เมอร์
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. คิวทีซี ทรานสฟอร์เมอร์
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์
 • กรรมการบริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด
 • กรรมการบริษัท พีพีดับบลิว อี จำกัด
 • กรรมการบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง) ปี 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
 • หลักสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017

ประวัติการทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยูนิตตะ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท QTC GLOBAL POWER จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29/2009
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13/2009
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 2/2010
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • เลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
TOP