สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริหาร


(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร)
กรรมการผู้จัดการ


ปี 2559 บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตเพียง ร้อยละ 3.1 งานภาคราชการเปิดประมูล งานล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา โครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหยุดชะงักลง ส่งผลให้เกิดสภาวะการแย่งงานกันในตลาด ด้วยการแข่งขันกัน ด้านราคาเป็นหลัก ซึ่งนับว่าเป็นปีที่บริษัทต้องฝ่าฝันอุปสรรคหลายด้าน

โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 539.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 56.54 และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 80.59 ล้านบาท รายได้รวมที่ลดลงเนื่องมาจาก ยอดขายงานเอกชน กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยที่ชะลอตัวไปพร้อมกับสภาวะ เศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าชะลอตัว บริษัทจึงไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้ นอกจากนี้ งานภาคราชการที่เปิดประมูลล่าช้า มีผลให้บริษัทรับรู้รายได้งานภาคราชการในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ด้วยปริมาณยอดขายที่ลดลง ตามสัดส่วนการเปิดประมูล และ ด้วยสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารได้ปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บริษัทมียอดขายและส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพและกำลังซื้อ รวมถึงการปรับแผนการตลาดและการขายควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาคนเปลี่ยนวิธีการทำงานเดิมๆ ให้เป็นวิธีการทำงานใหม่ๆ สร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบริษัท โดยบริษัทมีการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน จาก 200 ล้านบาท เป็น 270 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งจะเป็นอีก ธุรกิจหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับบริษัท

บริษัทได้มุ่งมั่นและให้ความสำคัญสูงสุด ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการบริหารงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ การควบคุมดูแลให้ บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากว่า 21 ปี บริษัทไม่มีข้อร้องเรียน จากชุมชนโดยรอบโรงงานในเรื่องการสร้างมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโต อย่างยั่งยืน

แนวโน้มของธุรกิจปี 2560 บริษัทมียอดคำสั่งซื้อจากงานราชการและงานต่างประเทศจำนวนกว่า 400 ล้านบาท ที่จะต้องจัดส่งในปีนี้ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แรงหนุนจากภาครัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ให้ ความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกๆ หน่วยงานขององค์กรให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

TOP