รายชื่อนักวิเคราะห์

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ
นักวิเคราะห์

คุณบุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
Analyst

คุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน
นักวิเคราะห์

วิชญ์ศรุต ชูอ่องสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์
นักวิเคราะห์

คุณนพพร ฉายแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

0-2205-7000 ต่อ 4401

คุณวรายุ วัฒนศิริ
นักวิเคราะห์

0-2205-7000 ต่อ 4406

คุณรัศดา ทวีแสงสกุลไทย
นักวิเคราะห์

0-2635-1700 ต่อ 482

คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์

0-2658-8850

คุณแพรธิดา กาญจนาเวส
นักวิเคราะห์

คุณณัฎฐ์วริน ไตรภพสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คุณณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
นักวิเคราะห์

คุณอำนาจ โงสว่าง
Fundamental Analyst

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
นักวิเคราะห์

0-2658-6300 ต่อ 1404
TOP